Política de Privacitat

INTRODUCCIÓ
La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre d’altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com “incapaços legalment”, sempre necessitarem del consentiment patern o del tutor/a o representant legal.

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem pels serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.
Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions per que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficient la publicació al lloc web del prestador.
EMPRESES I WEBS A LES QUE SE LI APLIQUEN LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACITAT
ALTID 9296, S.L. amb CIF B67311043, direcció C/ Salvador Espriu 75, local 11B, 08005, Barcelona i dades registrals: empresa inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 46650, foli 53, Fulla B 526621, Inscripció 1 i la web www.familianuri.com.

LAUVID RESTAURACIO S.L. amb CIF B66700717, direcció Passeig Marítim de la Barceloneta 55 i les seves dades registrals: empresa inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 45210, foli 200, Fulla 480482, Inscripció 1 i el domini www.restaurantcalanuri.com.

PROMOTORA DE CROASANTERIES, S.L. amb CIF B59370114, direcció Pg. Marítim de la Nova Icària 38 i les seves dades registrals: aquesta societat consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 11062, foli 15, Fulla 128703, Inscripció 1 i el domini www.restaurantxiroi.com.

CATNURI 2020, S.L. amb CIF B67439109, direcció Av. Ports d’Europa 100 – ZAL PORT DE BARCELONA i dades registrals: Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 46933, foli 80, Fulla 535714, Inscripció 1 i els dominis www.restaurantarrozal.com i www.barnuribarcelona.com.

D’ara endavant totes elles identificades com FAMILIA NURI

FAMILIA NURI , com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM: Les dades que recollim i la manera com les obtenim és la següent:
1. mitjançant el formulari de contacte: nom, email, edat, telèfon
2. mitjançant el formulari de subscripció a la newsletter: nom, email
3. mitjançant el formulari d’enviament de CV: nom, email, CV
4. mitjançant el formulari de reserva: nom i cognoms, e-mail, telèfon, dades relatives a al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.

FINALITAT DEL TRACTAMENT:
Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cadascuna de les finalitats en l’apartat corresponent de la web:
1. formulari de contacte: per respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
2. formulari de reserva: per poder realitzar la reserva sol·licitada. Aquest formulari, arriba directament a l’empresa de FAMILIA NURI que gestiona el corresponent restaurant (Responsable del tractament) pel que l’usuari s’hagi interessat per realitzar la reserva. La gestió de la reserva, es realitza mitjançant l’aplicació Covermanager (encarregat de tractament). Cada empresa de FAMILIA NURI disposa del corresponent contracte d’encarregat de tractament signat amb el mencionat prestador de serveis.
3. formulari d’enviament de CV: fer partícip a l’interessat als processos de selecció de personal oberts o per futurs processos en els que el candidat pugui encaixar, no podent ser utilitzats per altres finalitats.
4. formulari de subscripció a la newsletter: per remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari ho hagi consentit expressament;
5. Altres finalitats:
o Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent;
o Conèixer la seva opinió i millorar els serveis prestats per la web;
o Realització d’anàlisi d’usabilitat del web, a través de les cookies (esmentades en la política de cookies)
o Xarxes socials: en l’apartat corresponent s’especifica l’ús de les xarxes socials

Les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de FAMILIA NURI , incloent les dels clients, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ mitjançant la signatura dels formularis realitzats per aquest efecte. No obstant això, els clients com a titulars de l’exercici dels seus drets, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la seva imatge.
Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a l’ email ressenyat a dalt.

D’acord amb la LSSICE, FAMILIA NURI no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
Els Responsables que conformen FAMILIA NURI poden amparar la transmissió de les dades personals amb finalitats administratives internes entre ells, en l’Interès legítim d’acord a la regulació del considerant 48 del RGPD.

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades en el formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcatge de la casella de verificació.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:
Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:
FAMILIA NURI podrà contractar determinats serveis, la prestació dels quals els realitzaran terceres empreses (encarregat de tractament) a les que se’ls hi comunicarà les seves dades personals. Amb aquestes empreses es signa el corresponent contracte d’encarregat de tractament per garantir que l’ús de les seves dades personals a les que donem accés al tercer per la prestació del servei, es realitzi d’acord a la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Es podran cedir a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma
legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors de FAMILIA NURI , contractats a l’empresa TOT IMPRESIÓ S.L. amb NIF B60885746 que presta el servei d’allotjament d ela web. El tractament de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

Google Analytics: per realitzar un anàlisi i mètrica de l’ús que els usuaris fan del web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l’ús (incloent l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc, situada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Muntain View (Califòrnia), CA 94043 d’Estats Units (“Google”) , en els seus servidors d’Estats Units.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:
Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant FAMILIA NURI presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a lopd@familianuri.com, indicant com Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS” i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:
• Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
• Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
• Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
• Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT
Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA
L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

XARXES SOCIALS
L’informem que FAMILIA NURI pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de FAMILIA NURI es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

FAMILIA NURI tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:
– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia dins la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives dels nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que FAMILIA NURI consideri inapropiats.
– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, FAMILIA NURI es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.
En tot cas, si Vè. remet informació personal a través de la xarxa social, FAMILIA NURI quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

ENVIAMENT CV
En el cas que l’usuari enviï el seu CV a través d’email, us informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, portant a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per la vacant del Responsable. Informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.
Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte de la confidencialitat, tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins abans informats.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
FAMILIA NURI es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT
El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a FAMILIA NURI en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre FAMILIA NURI amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals de Barcelona. BÀNER AVÍS UTILIZACIÓ COOKIES
FAMILIA NURI utilitza cookies pròpies (necessàries) i de tercers per personalitzar el contingut i els anuncis, oferir funcions de xarxes socials i analitzar el trànsit. A més, compartim informació sobre l’ús que faci del lloc web amb els nostres partners de xarxes socials, publicitat i anàlisi web, els quals poden combinar-la amb una altra informació que els hagi proporcionat o que hagin recopilat a partir de ‘l’ús que hagi fet dels seus serveis. Més informació